Disclaimer

Body & Mind Refinement

Disclaimer

We have worked for many years to acquire knowledge and the skills to know what practices work to improve our health, and those that don’t work. This means that what seems obvious and common sense to us might not to you. Similarly, what works for us might not work for you.

The activities, physical or otherwise, described in this website are not suitable for everyone.  In certain situations, they could cause you to injure yourself.

The authors of this website www.duongsinhthucphap.org are not responsible in any manner whatsoever for any injury which may occur through following the instructions in this website.

Always consult a physician before beginning any exercise program.

Bản Khước Từ Trách Nhiệm Liên Đới

Chúng tôi đã làm việc (học hỏi và huấn luyện) rất nhiều năm để đạt dược kiến thức và kỹ năng để nhận biết những phương pháp nào có thể giúp cho sức khoẻ được gia tăng và những phương pháp nào không.

Điều này có nghĩa rằng có những phương pháp có vẻ đúng qua sự cảm nhận chung của chúng tôi nhưng có lẻ không đúng với quí vị.  Tương tự, có những phương pháp hữu hiệu cho chúng tôi nhưng chưa chắc đã giúp cho quí vị.

Những hoạt động, thể dục hay nói cách khác, được trình bày trong website nầy không phải đều thích hợp với tất cả mọi người.  Trong vài trường hợp nào đó có thể gây thương hại cho quí vị.

Những người thực hiện chương trình huấn luyện trên website www.duongsinhthucphap.org  nầy không chịu trách nhiệm cho bất cứ thương tích nào có thể xảy ra dưới mọi hình thức cho người tập theo sự chỉ dẫn.

Luôn luôn tham khảo ý kiến với Y sĩ trước khi bắt đầu bất cứ chương trình luyện tập.

Comments