Ban chấp hành‎ > ‎

2015


Nguyễn Quang Đạt:  Sáng Lập Viên Kỹ Thuật & Điều Hành

Phạm Hoàng:  Đại diện lớp1. Ban Huấn Luyện

     Nguyễn Quang Đạt    (Sat - Sun)

     Hướng Dẫn Viên        (Tue - Fri)

    Tô Mỹ Huệ
    Trần Kim Loan
    Phạm Thị Đằng
    Trần Thu Mai
    Lâm Thị Lệ
    Phạm Hoàng


2. Ban Thủ Quỹ
    Trần Kim Loan
    Lâm Thị Lệ

3. Ban Văn Nghệ

    Nguyễn Ngọc Thạch
    Phạm Trần Lanthy
    Nguyễn Rocky
    Nguyễn Lâu
    Nguyễn Đài
    Trần Thu Mai
    Quách Tuyết Minh

4. Hình ảnh & Video
    Phạm Hoàng
    Nguyễn Quang Đạt
    
5. Website
    Nguyễn Quang Đạt


6. Ban Giao Tế & Xã hội
    Triệu Thị Thuận
    Lâm Văn Nho
    ...

Comments