Ban chấp hành‎ > ‎

2017-2018


Trưởng ban chấp hành: Đặng Thiện
Phụ trách ngoại vụ: Phạm Trần Lanthy
Phụ trách nội vụ: Lâm thị Lệ

Ban hướng dẫn tập luyện:

1. Đặng Thiện
2. Lâm Thị Lệ
3. Phạm Hoàng
4. Phan Thanh Hương
5. Phạm Trần Lanthy
Comments