Ban chấp hành‎ > ‎

Ban Chấp Hành - Huấn Luyện 2019


Trưởng ban chấp hành: Still in process

Ban hướng dẫn tập luyện trong tuần:

1. Đặng Thiện
2. Phạm Hoàng
3. Phan Thanh Hương
4. Trần Thu Mai

Cuối tuần:

VS  Nguyễn Quang Đạt
Comments