2011


                                                                                                            Huấn Luyện Viên -  060611


                                                                   Nguyễn Văn Mẫn (C2), Liêu Hoàng Thanh (C2), Tô Mỹ Huệ (C2), Nguyễn Văn Đệ (C1), Hoàng Đình Kim (C2)
                                                                                                                        Hoàng Pamela,  Phạm Đ
Comments