Hình ảnh các bản đồ cổ xưa cho thấy Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Source: emailHình ảnh các bản đồ cổ xưa cho thấy Hoàng Sa và Trường Sa là của
Việt Nam. Bấm vào các bản đồ để coi hình ảnh lớn hơn.
-------oo0oo-------

An Nam đại quốc họa đồ - 1838

Trên bản đồ vẽ quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam.
source: Vietnam History Museum.
AnNamHoaDo
-------oo0oo-------

Bản đồ khí tượng Đông Dương - 1940

Trên bản đồ có cả Ðài Khí Tượng Hoàng Sa và Trường Sa.
source: Vietnam History Museum.
AnNamHoaDo
-------oo0oo-------

Đại Nam nhất thống toàn đồ - 1834

Trên bản đồ có ghi Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa thuộc 
lãnh thổ Việt Nam.
source: Vietnam History Museum.
AnNamHoaDo
-------oo0oo-------

Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn cầu - 1904
của Trung Hoa. Không hề đề cập đến
Hoàng Sa và Trường Sa.

source: Vietnam History Museum.
TrungHoaHoaDo

Comments