Làm thế nào để sống sót trong 72 giờ?

 

Làm thế nào để sống sót trong 72 giờ?

 

Xem bản tiếng Việt xin vào Link:

http://72hours.org/pdf/printable_viet.pdf

 

Comments