Bộ phim nghiên cứu về cuộc đời của Đức Phật

 

Bộ phim về cuộc đời đức Phật do BBC khảo cứu vào năm 2001.

cid:1.2209250445@web120201.mail.ne1.yahoo.com

http://www.youtube.com/watch?v=bo1gj72mUdc

Comments