Cách kết ấn

Source: Viên Thông Youtube1. Các thủ ấn của chư Phật

https://www.youtube.com/watch?v=IplQCElfwgI

2. Các thủ ấn của chư vị Bồ Tát

https://www.youtube.com/watch?v=4J7i5F0GK_A

3. Cách kết ấn của chư Thiên hộ pháp

https://www.youtube.com/watch?v=GKuxTS3ZbPM

4. Cách kết ấn Kim Cương

https://www.youtube.com/watch?v=tY79Th41tLU

5. Chú Đại Bi 42 thủ ấn
https://www.youtube.com/watch?v=cmmNA-OTMZU

6. Cách kết ấn cầu nguyện
https://www.youtube.com/watch?v=GYa5b39J01A

Comments