Chân dung Đức Phật Thích Ca

 

Source: email

 

 

Đây là chân dung thật sự của Đức Phật Thích Ca lúc 41 tuổi do ngài Phú Lâu Na vsau khi ngài đắc quả A La Hán.

 

Comments