Kinh Nhân Quả Ba Đời

 
Source: email
 
Kinh Nhân Quả Ba Đời Đại Sư Pháp Vân31 2 3Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Ba Đời

Hán dịch: Sa-môn An Thế Cao đời Hậu Hán
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

Lúc bấy giờ, Tôn giả A-Nan ở trên Hội Linh Sơn và cùng hội hợp với 1.250 vị Tỳ-kheo. Khi ấy ngài A-Nan chắp tay đảnh lễ. Sau đó ngài đi nhiễu Phật ba vòng, gối phải quỳ, chắp tay, và thưa hỏi Đức Bổn Sư Thích-ca-mâu-ni Phật:


"Bạch Thế Tôn! Vào thời Mạt Pháp, tất cả chúng sanh ở Nam Diêm-phù-đề sẽ khởi sanh rất nhiều nghiệp chẳng lành. Họ không tôn kính Tam Bảo, không kính trọng cha mẹ, và không có mối quan hễ giữa quân thần, cha con, hay vợ chồng. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín sẽ rối ren và hỗn loạn.

Họ bần cùng hạ tiện, sáu căn không đầy đủ, suốt ngày chỉ sát sanh hại mạng. Tầng lớp cũng không bình đẳng, có người thì giàu sang, có kẻ thì nghèo khốn. Nhân duyên gì đã dẫn đến những quả báo này? Ngưỡng mong Thế Tôn hãy từ bi giảng giải tường tận cho chúng đệ tử."

Phật bảo ngài A-Nan và các vị đại đệ tử:


"Lành thay, lành thay! Các ông hãy lắng nghe. Bây giờ Ta sẽ nói rõ cho các ông. Hết thảy nam nữ già trẻ trong thế gian, có kẻ bần tiện, có người phú quý, có kẻ thọ khổ cùng cực, có người hưởng phước bất tận, tất cả việc này đều là do quả báo của đời trước.


Muốn được quả báo lành thời phải nên làm gì? Trước tiên là hiếu kính cha mẹ. Kế đến là kính tin Tam Bảo. Thứ ba là đừng giết hại và hãy phóng sanh. Thứ tư là ăn chay và bố thí. Những việc như thế mới có thể gieo trồng ruộng phước cho đời sau."


Khi ấy Đức Phật nói bài kệ nhân quả rằng:


"Giàu sang đều do mạng

Đời trước tu nhân lành
Ai thọ trì lời này
Đời đời phước lộc thâm

Thiện nam tín nữ nghe cội nhân

Nghe nhớ Tam Thế Nhân Quả Kinh
Nhân quả ba đời chẳng phải nhỏ
Phật nói lời thật chớ xem thường

Đời này làm quan là nhân gì?

Đời trước lấy vàng tô tượng Phật
Đời trước tu tạo đời này hưởng
Gấm bào nịt vàng cầu trước Phật
Lấy vàng đắp Phật tức cho mình
Phủ áo cho Phật là cho ta
Chớ nói làm quan rất dễ dàng
Đời trước không tu sao nó đến

Cưỡi ngựa ngồi kiệu là nhân gì?

Đời trước xây cầu sửa đường sá

Áo gấm lụa đào là nhân gì?

Đời trước lấy áo cho kẻ bần

Ăn mặc dư giả là nhân gì?

Đời trước cơm nước thí người nghèo

Ăn mặc thiếu thốn là nhân gì?

Đời trước nửa đồng chẳng hề cho

Nhà lớn lầu cao là nhân gì?

Đời trước lấy gạo cho chùa chiền

Phước lộc dồi dào là nhân gì?

Đời trước xây chùa dựng miếu đình

Tướng mạo đoan trang là nhân gì?

Đời trước hoa tươi dâng cúng Phật

Thông minh trí tuệ là nhân gì?

Đời trước tụng Kinh siêng niệm Phật

Vợ hiền đẹp xinh là nhân gì?

Đời trước Phật môn kết thiện duyên

Vợ chồng hạnh phúc là nhân gì?

Đời trước tràng phan cúng dường Phật

Cha mẹ đầy đủ là nhân gì?

Đời trước kính trọng người đơn côi

Mồ côi cha mẹ là nhân gì?

Đời trước do bởi thích bắn chim

Con cháu đầy đàng là nhân gì?

Đời trước mở lồng thả chim muông

Nuôi con không lớn là nhân gì?

Đời trước do bởi oán hận người

Đời này không con là nhân gì?

Đời trước oán ghét con cháu người

Đời này sống lâu là nhân gì?

Đời trước thú vật mua phóng sanh

Đời này chết yểu là nhân gì?

Đời trước xẻo thịt giết chúng sanh

Đời này không vợ là nhân gì?

Đời trước thông gian vợ người ta

Đời này ở góa là nhân gì?

Đời trước khinh rẻ chồng của mình

Đời này tôi tớ là nhân gì?

Đời trước vong ân phụ nghĩa tình

Đời này mắt sáng là nhân gì?

Đời trước lấy dầu thắp đèn Phật

Đời này mù lòa là nhân gì?

Đời trước khoái xem sách khiêu dâm

Đời này sứt miệng là nhân gì?

Đời trước ưa thích nói thị phi

Đời này câm điếc là nhân gì?

Đời trước chửi rủa mắng song thân

Đời này gù lưng là nhân gì?

Đời trước chê cười ai lạy Phật

Đời này tay cong là nhân gì?

Đời trước đánh đập cha mẹ người

Đời này chân khiễng là nhân gì?

Đời trước phá ai sửa cầu đường

Đời này trâu ngựa là nhân gì?

Đời trước thiếu nợ không chịu trả

Đời này heo chó là nhân gì?

Đời trước rủ rê chuyên lừa đảo

Đời này lắm bệnh là nhân gì?

Đời trước mong người bị tai ương

Đời này khỏe mạnh là nhân gì?

Đời trước cho thuốc cứu bệnh nhân

Đời này ngồi tù là nhân gì?

Đời trước thấy nguy mà không cứu

Đời này chết đói là nhân gì?

Đời trước cười mắng kẻ xin ăn

Bị người thuốc chết là nhân gì?

Đời trước ngăn sông độc chết cá

Côi cút lẻ loi là nhân gì?

Đời trước ác tâm xâm chiếm lời

Đời này lùn chủn là nhân gì?

Đời trước khinh bỉ kẻ làm công

Đời này hộc máu là nhân gì?

Đời trước khêu chọc gây chia rẽ

Đời này tai điếc là nhân gì?

Đời trước nghe Pháp chẳng tin thật

Đời này ghẻ lở là nhân gì?

Đời trước ngược đãi với súc sanh

Thân thể hôi hám là nhân gì?

Đời trước đố kỵ người giàu sang

Đời này chết treo là nhân gì?

Đời trước hại người lợi cho mình

Quan quả cô độc là nhân gì?

Đời trước vợ con chẳng thương yêu

Sét đánh lửa thiêu là nhân gì?

Đời trước hủy báng người tu hành

Hổ vồ rắn cắn là nhân gì?

Đời trước kết tạo nhiều oán thù

Muôn nghiệp mình làm tự gánh lấy

Địa ngục thọ khổ oán trách ai
Chớ cho nhân quả không ai thấy
Xa thì con cháu gần là ta

Không tin Tam Bảo làm bố thí

Hãy nhìn trước mắt người thọ phước
Đời trước tu trồng đời này hưởng
Đời này tích đức hậu thế nhờ

Nếu ai hủy báng Kinh Nhân Quả

Đời sau đọa lạc mất thân người

Nếu ai tín thọ Kinh Nhân Quả

Sao phước lộc thọ chiếu đến nhà

Nếu ai biên chép Kinh Nhân Quả

Đời đời gia đạo luôn hưng thịnh

Nếu ai đội mang Kinh Nhân Quả

Hung tai hoạnh họa chẳng đến thân

Nếu ai giảng giải Kinh Nhân Quả

Đời đời kiếp kiếp được thông minh

Nếu ai đọc tụng Kinh Nhân Quả

Nơi nào sanh ra người cung kính

Nếu ai ấn tống Kinh Nhân Quả

Đời sau sẽ được làm đế vương

Nếu hỏi nhân quả chuyện đời trước

Ca-diếp bố thí thân sắc vàng

Nếu hỏi nhân quả chuyện đời sau

Thiện Tinh báng Pháp đọa địa ngục

Nếu cho nhân quả không báo ứng

Mục-Liên cứu mẹ là nhân gì?

Nếu ai tin sâu Kinh Nhân Quả

Đồng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc
Nhân quả ba đời nói bất tận
Trời rồng chẳng xa người hiền lương

Trong cửa Tam Bảo tu phước lành

Một đồng vui cho vạn đồng thu
Phước ấy giữ tại kho kiên cố
Đời đời kiếp kiếp phước chẳng cùng

Nếu ai muốn biết việc đời trước

Hãy xem đời này thọ quả gì
Nếu ai muốn hỏi việc đời sau
Hãy xem đời này gieo nhân gì"

Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Ba Đời


Bản dịch: 15/3/2012, hiệu đính: 3/4/2012


Kiếp trước: Hiến vàng tô điểm Phật
Đời nay: Làm quan. Tại vì sao?

null

Kiếp trước: Xây cầu đắp đường làm lộ
Đời nay: Cởi ngựa ngồi kiệu

null

Kiếp trước: Dâng y cúng dường chư Tăng
Đời nay: Mặc gấm mặc lụa

null

Kiếp trước: Cơm gạo bố thí người nghèo
Đời nay: Có ăn, có mặc

null

Kiếp trước: Dâng gạo cúng chùa
Đời nay: Nhà cao lầu gác

null

Kiếp trước: Hoa tươi dâng cúng Phật
Đời nay: Mặt mày trang nghiêm, tại vì sao?

null

Kiếp trước: Tụng kinh niệm Phật
Đời nay: Thông minh trí tuệ

null

Kiếp trước: Tràng phan nghiêm cúng Phật
Đời nay: Vợ chồng hạnh phúc

null

Kiếp trước: Kính trọng người cô độc
Đời nay: Cha me song toàn

null

Kiếp trước: Mở chuồng phóng sinh thả chim
Đời nay: Đông con nhiều cháu

null

Kiếp trước: Hay phóng sinh thả cá
Đời nay: Sống lâu

null

Kiếp trước: Khinh thường coi rẻ chồng
Đời nay: Quả phụ

null

Kiếp trước: Hiến dầu đốt đèn Phật
Đời nay: Mắt sáng

null

Kiếp trước: Chửi cha mắng mẹ
Đời nay: Câm ngọng. Tại vì sao?

null

Kiếp trước: Chê cười lạy Phật
Đời nay: Gù lưng

null

Kiếp trước: Thiếu nợ không trả
Đời nay: Làm trâu ngựa

null

Kiếp trước: Cúng dường Tam Bảo góp của phước điền
Đời nay: Không qua chức cũng giàu sang

null

Kiếp trước: Hiến thuốc cứu mạng người
Đời nay: Khỏe mạnh tại vì sao

null

Kiếp trước: Ác tâm hại người
Đời nay: Cô đơn khổ cực

null

Kiếp trước: Giảng kinh thuyết pháp
Đời nay: Công đức vô lượng

null

Kiếp trước: Hoa tươi cúng dâng Phật
Đời nay: Thêm đẹp đẽ dung nhan

null

Kiếp trước: Hiến vải giúp Tăng Ni
Đời nay: Không mặc gấm cũng mặc lụa

null

Kiếp trước: Cúng gạo cho chùa
Đời nay: Ở nhà cao cửa rộng

null

Kiếp trước: Cứu giúp người nghèo
Đời nay: Được phú quý hiển vinh

null

Kiếp trước: Phóng sinh bất sát
Đời nay: Con cháu đầy đàn

null

Kiếp trước: Xây cầu, đắp đường
Đời nay: Lên xe xuống ngựa

null

Kiếp trước: Kính lão cúng hiền
Đời nay: Phước huệ thọ toàn

null

Kiếp trước: Chỉ đường dẫn lối
Đời nay: Mọi người kính nể

null

Kiếp trước: Cúng dường chư tăng
Đời nay: Được vợ thảo dâu hiền

null

Kiếp trước: Thù ghét hạn người
Đời nay: Nuôi con không chóng lớn

null

Kiếp trước: Thông dâm vợ người
Đời nay: Suốt đời cô độc

null

Kiếp trước: Đời trước xem sách nhảm nhí
Đời nay: Đôi mắt mù lòa

null

Kiếp trước: Đâm thọc nhiều chuyện
Đời nay: Ói máu lênh láng

null

Kiếp trước: Phật Pháp không tin
Đời nay: Điếc đặc cả tai

null

Kiếp trước: Xử tệ, ngược đãi thú vật
Đời nay: Ghẻ mọc đầy người

null

Kiếp trước: Ganh ghét người tài giỏi
Đời nay: Thân hình hôi thối nực nóng

null

Kiếp trước: Làm chuyện dèm pha
Đời nay: Mang tật sứt môi miệng mình

null

Kiếp trước: Đánh cha, đập mẹ
Đời nay: Tay chân bị tật nguyền

null

Kiếp trước: Phá hoại cầu đường
Đời nay: Què chân, tật nguyền

null

Kiếp trước: Thản nhiên trước tai nạn kẻ khác
Đời nay: Suốt đời thường mang tật bệnh

null

Kiếp trước: Gạt người mù
Đời nay: Không làm chó cũng làm heo

null

Kiếp trước: Thấy nguy không cứu làm ngơ
Đời nay: Suốt đời ngồi tù thui thủi

null

Kiếp trước: Nói xấu kẻ khác
Đời nay: Lãnh quả bị thuốc chết

Kiếp trước: Khinh bỉ người giúp việc
Đời nay: Thân hình gù lưng xấu xí

null

Kiếp trước: Dành lợi mình để hại người khác
Đời nay: Lãnh nghiệp chết treo khổ đời

null

Kiếp trước: Cản người đi chùa, phỉ báng Phật giáo
Đời nay: Không bị sét thiên lôi thì bị lữa đốt

Kinh Nhân Quả Ba Đời
Việt Dịch: HT Thích Thiền Tâm

Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội.

Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có tam cang. Năm giềng rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế?

Cúi xin đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con giải thích mọi sự việc.

Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: ! Lành thay ! Lành thay ! Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ”.

Tất cả nam nữ ở thế gian giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo.

Cho nên tất cả chúng sinh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sinh, và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau.

Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng:

Giàu sang đều bởi mạng

Đời trước có tu nhân

Ai thọ trì kinh nầy,

Đời đời hưởng phước lộc.

Thiện nam, tín nữ nghe ta nói:

Suy nhớ kinh Nhân Quả ba đời

Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ,

Phật nói lời Phật chớ chê khinh.

1. Đời nay làm quan do nhân gì?
Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật
Đời nay hưởng phước bởi nhân xưa
Đai vàng, áo tía, cầu nơi Phật.
Vàng trang nghiêm Phật, trang nghiêm mình.
Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân.
Đừng bảo làm quan là chuyện dễ,
Không tu phước ấy đến từ đâu?

2. Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì?
Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ.

3. Do nhân duyên gì mặc gấm vóc?
Đời trước thí áo giúp Tăng Ni.

4. Có ăn, có mặc do nhân gì?
Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống.

5. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi?
Kiếp trước một nửa không xả thí.

6. Lầu cao nhà lớn do nhân gì?
Xưa lên chùa am cúng thí gạo.

7. Phước lộc đầy đủ cho nhân gì?
Xưa lập chùa am cất nhà mát (1)

8. Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì?
Đời trước hoa tươi cúng dường Phật.

9. Thông minh trí tuệ do nhân gì?
Kiếp trước ăn chay, thường niệm Phật.

10. Người thấy vui mừng do nhân gì?
Xưa kết duyên lành cùng đại chúng.

11. Chồng vợ bền lâu do nhân gì?
Đời trước tràng phan nghiêm cúng Phật.

12. Cha mẹ song toàn do nhân gì?
Đời trước kính trọng người cô độc.

13. Không cha mất mẹ do nhân gì?
Kiếp trước là người đánh bẫy chim.

14. Con cháu đông nhiều do nhân gì?
Đời trước mở lồng thả chim thú.

15. Nuôi con không được do nhân gì?
Xưa sinh con gái dìm cho chết? (2)

16. Đời nay không con do nhân gì?
Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa.

17. Đời nay sống lâu do nhân gì?
Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều.

18. Đời nay mạng yểu do nhân gì?
Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh.

19. Đời nay không vợ do nhân gì?
Kiếp trước tham mưu gian vợ người.

20. Đời nay ở góa do nhân gì?
Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng.

21. Làm thân tôi đòi do nhân gì?
Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa.

22. Đời nay mắt sáng do nhân gì?
Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật.

23. Đời nay đui mù do nhân gì?
Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh.

24. Môi miệng sứt thiếu do nhân gì?
Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật.

25. Đời nay câm điếc do nhân gì?
Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ.

26. Đời nay lưng gù cho nhân gì?
Kiếp trước chê cười người lễ Phật.

27. Tay bị cong quẹo do nhân gì?
Đời trước đều là người tạo nghiệp.

28. Chân bị co rút do nhân gì?
Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người.

29. Làm thân trâu ngựa do nhân gì?
Xưa thiếu nợ người không chịu trả.

30. Đọa làm heo chó do nhân gì?
Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người.

31. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì?
Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật.

32. Đời nay không bệnh do nhân gì?
Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân.

33. Hằng bị lao tù do nhân gì?
Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người.

34. Đời nay chết đói do nhân gì?
Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột

35. Bị thuốc độc chết do nhân gì?
Kiếp trước đăng lưới giết hại cá.

36. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì?
Ác tâm lấn hiếp mưu hại người.

37. Đời nay lùn bé do nhân gì?
Kiếp trước xem kinh để dưới đất. (3)

38. Nay thường thổ huyết do nhân gì?
Xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh. (4)

39. Đời nay ngu điếc do nhân gì?
Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe.

40. Ghẻ lác phong điên do nhân gì?
Xông hơi thịt cá trước bàn Phật.

41. Thân có mùi hôi do nhân gì?
Xưa bán hương thơm trọn dối gian.

42. Đời nay chết treo do nhân gì?
Kiếp trước đem dây săn bẫy thú.

43. Quan, quả, cô độc do nhân gì?
Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người.

44. Sét đánh lửa thiêu do nhân gì?
Cân non, già, thiếu lòng gian xảo.

45. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì?
Kiếp trước gây oan tạo đối đầu.
Muôn việc mình làm lại mình chịu
Thọ khổ địa ngục oán trách ai?
Đừng nói nhân quả người không thấy.
Xa trả con cháu, gần trả mình.

46. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước.
Sẽ tin bố thí với trì trai.
Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả.
Đời nầy tu tích để về sau.
Nếu ai hủy báng kinh Nhân Quả
Kiếp sau đọa lạc mất thân người.
Kẻ nào thọ trì kinh Nhân Quả.
Chư Phật, Bồ Tát đều chứng minh.
Kẻ nào biên chép kinh Nhân Quả,
Truyền đời tu học đạo nhà hưng.
Ai mà mang đội kinh Nhân Quả,
Tai hung hoạnh họa chẳng vào thân.
Nếu người giản nói kinh nhân quả
Đời đời kiếp kiếp được thông minh
Kẻ nào đề xướng kinh Nhân Quả
Đời sau người thấy sinh cung kính.
Người nào ấn tống kinh Nhân Quả.
Kiếp sau sẽ được thân Đế Vương.
Theo Kinh Nhân Quả hỏi đời trước.
Chính sự thọ hưởng của đời nay.
Theo Kinh Nhân Quả hỏi đời sau.
Chính sự gây nhân của kiếp này,
Nếu như nhân quả không cảm ứng,
Do đâu Mục Liên cứu được mẹ?
Người nào tin sâu kinh Nhân Quả.
Đồng sinh Tây phương cõi Cực Lạc.
Nhân quả ba đời nói không hết.
Thiên long chẳng bỏ ý người lành.
Nên ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn,
Nhân tu tuy một, hưởng muôn ngàn.
Gởi kho bền chắc không hư mất, (5)
Nhiều đời thọ dụng phước vô cùng.
Muốn biết nhân đời trước,
Xem sự hưởng đời nay,
Muốn biết quả đời sau,
Xem việc làm kiếp này.

(1) Nhà dưỡng Lão, cô nhi
(2) Thuở xưa từ Ấn Độ, cho đến Trung Hoa, những nhà nghèo sinh con nhiều nuôi không tham nên dìm cho chết bớt con gái lúc mới sinh ra.
(3) Ngồi dưới đất xem kinh, nên để kinh trên một cái bệ, khinh mạn cũng là nhân của tướng lùn bé. Lễ Phật, khiêm hạ là nhân của tướng cao hơn.
(4) Ăn mặn rồi muốn tụng kinh, phải súc miệng rửa tay, rửa miệng sạch, và tụng chú như sau. Tất được thanh tịnh không tội lỗi: Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Um Soa Pha Va Suýt Đà, sạt và đạt ma, soa phạ va suýt đa hàm (7 biến) Aum! Syabhava sudaha, sarva drama svabhava suddhà hàma.
(5) Gởi kho đây không phải đốt giấy tiền vàng bạc gởi vào kho, mà ý nói tiền của thế gian không bền, khi chết rồi phải bỏ lại tất cả. Chỉ có tu phước làm lành ăn chay, tụng kinh, tham thiền, niệm Phật, là kho.

lotus_bloom_ani.gif     (100 x 95 x 256) (16172 bytes)lotus_bloom_ani.gif     (100 x 95 x 256) (16172 bytes)
Comments