Lời hay ý đẹp

 
Được trích đăng từ các emails.  Xin cám ơn các tác giả và những người đã phổ biến những links nầy đến với mọi người.
 
Luu y: Xin bam nut "F5" de co nhac va chay tu dong khi vao cac link

4 điều đã qua đi là không lấy lại được
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments