Bài toán kỳ bí

Source: email
 
Bài toán kỳ bí

TÍNH TUỔI ĐỜI THEO TÊN MẸ

Ghi chú : Chỉ lấy tên thôi, không lấy họ và chữ đệm.

Hãy viết tên mẹ bạn ra giấy

Rồi đếm có mấy chữ cái

Tiếp đó lấy số chữ cái đó

- Nhân với 2

- Cộng tiếp với 5

- Nhân với 50

- Cộng tiếp với 1763

- Trừ đi năm sinh của bạn

Hai số cuối cùng của đáp số là số tuổi của bạn

Comments