Del Prado - New Year 2018 - 021018
Dưỡng Sinh Thức Pháp & NHóm Không Gian Xưa tổ chức Mừng Xuân 2018 tại Del Prado - WestminsterHình ảnh:

Xin vào link dưới đây để xem tất cả hình ảnh sinh hoạt ngày 10 tháng 02 năm 2018 tại Del Prado:


Photo by: Tai Nguyen

Báo 

Tường trình sinh hoạt trên Việt Báo:


Comments