Hội Ðồng Quản Trị Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới nhiệm Kỳ 2015-2017BCH 2015-2017

Hội Đồng Quản Trị gồm có:
Chủ tịch Master Lý Hoàng Tùng
Tổng Thư Ký: Giáo Sư Phạm Công Huyền
Phó Tổng Thư Ký: Nguyễn Kinh Doanh
Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Master Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Master Văn Công Định
PCT Đặc Trách Tổ Chức: Master Trần Như Đẩu
PCT Đặc Trách Kế Hoạch: Võ Sư Nguyễn Quang Đạt
PCT Đặc Trách Y Tế: Võ Sư Bác Sĩ Kiều Quang Chẩn
PCT Đặc Trách Chuyên Môn: Võ Sư Huỳnh Minh Châu
PCT Đặc Trách ngoại Giao: Võ Sư Andy Nguyễn
PCT Đặc Trách Hành Chánh: Võ Sư Lý Hồng Khánh
PCT Đặc Trách Vùng Đông Nam Á: Võ Sư Nguyễn Phùng Thọ
Tổng Thủ Quỹ: Võ Sư Nguyễn Mạnh Tường
Thủ Quỹ: Quản Đốc Âu Dương Tác

Comments