Sắc Không

 
 

Sắc Không

 

Thân nhiệt & sương mai (hàn khí) & ánh sáng

Nguyễn Quang Đạt


 Huntington Beach Library - Oct 08, 2013       Photo by Grand Master Bắc Phong Từ Võ Hạnh

 

Sương mai thp thoáng cùng nhân ảnh,
 
 
 Sắc sắc không không tựa bóng hình. 
 
Hơi thở vào, hơi thở ra
  

Thân tâm hợp nht, bao la cõi trời.

 

 
Dưỡng Sinh Thức Pháp - Mùa Thu 2013

                                                                                     

 Phương Chính Nguyễn Quang Đạt
 
Comments